Breng uw leiderschap naar grote hoogte!

Beschrijving
In toenemende mate wordt in organisaties voor het inrichten van specifieke activiteiten gebruik gemaakt van projectmanagement. Projecten worden steeds complexer van karakter, waardoor er steeds hogere eisen aan projectleiders worden gesteld. Bij de invulling van projectmanagement wordt veelal sterk het accent gelegd op de beheersmatige aspecten. Het instrumentarium dat daarbij wordt gebruikt kan men aanmerken als ‘planning en control’-middelen. Echter, de praktijk laat steeds zien dat de werkelijkheid buitengewoon weerbarstig is. Overschrijdingen in termen van tijd en geld zijn dan ook aan de orde van de dag. De reflex van organisaties is dan om de beheersinstrumenten van de projecten te versterken, met nauwelijks betere resultaten en vaak zelfs met een tegenovergesteld effect als gevolg.

De business game Professional Leadership is een praktische en interactieve game waarbij met een groep deelnemers (minimaal 18, maximaal 70) wordt gewerkt aan realiseren van een succesvol project. De projectorganisatie heeft als doel om het project op tijd, binnen budget en volgens de afgesproken kwaliteitscriteria op te leveren. Om dat te realiseren moeten een aantal hobbels worden overwonnen en obstakels uit de weg worden geruimd. Het uitgangspunt is dat voor iedereen duidelijk wordt met welke dilemma’s projectleiders te maken krijgen bij de uitvoering van hun werk. Ook wordt zichtbaar wat de invloed van complexiteit en tijdsdruk is op het functioneren van mensen en van projectteams. Professional Leadership besteedt aandacht aan leiderschap, inspiratie en visie. Door een sterkere invulling van de leiderschapsrol wordt een meer evenwichtige besturing gecreëerd van het project, waarin enerzijds de professionals de voor hen noodzakelijke regelruimte krijgen en er anderzijds voldoende beheersing is om projectdoelen te realiseren.

Een andere rol die in de game aandacht krijgt is die van ondernemer. Deze rol eist van projectleiders creativiteit en daadkracht met aandacht voor risicomanagement. De projectleider wordt tijdens de workshop in staat gesteld de verschillende rollen te verkennen en daarmee te experimenteren. Door deze leercontext wordt het mogelijk nieuwe inzichten, maar vooral eigen praktische ervaringen op te doen.

Opzet van de business game
De game is zo opgezet dat veel voorkomende knelpunten in projecten en dilemma’s van projectleiders in ruime mate aan de orde komen. Het belangrijkste doel van de business game is deelnemers te laten reflecteren op hun eigen gedrag als projectleider en daarmee inzicht te krijgen in de leer- en ontwikkelingspunten om hun leiderschap te ontwikkelen en te professionaliseren. De deelnemers worden op basis van praktijkervaringen op duidelijke wijze geconfronteerd met hun eigen gedrag, de invloed daarvan op anderen en de gevolgen voor het succes van het project.
Naar gelang de behoefte van de opdrachtgever en de specifieke leerdoelen kunnen maatwerk rollenspellen, opdrachten en presentaties worden ingebed in het programma.
De game is uitstekend geschikt om in te zetten als kick off of onderdeel van een trainingstraject, als teambuildings-instrument, binnen een organisatie-veranderingsproject, als commercieel instrument samen met klanten of als voorbereiding op een belangrijk project.

Leerdoelen
Afhankelijk van de doelstelling van de opdrachtgever kunnen verschillende leerdoelen aan de orde komen.

Veel voorkomende leerdoelen zijn:
• Creëren van een collectief bewustzijn over gewenste veranderingen en verbeteringen in de organisatie
• Teambuilding
• Inventarisatie van leer- en ontwikkelingsvragen van deelnemers
• Inzicht geven in het belang van samenwerking en het delen van informatie
• Creëren van bewustwording ten aanzien van de eigen rol én invloed om de prestaties van de organisatie te verbeteren
• Inzicht in het belang van VAKmanschap (competenties)
• Inzicht in de slaag- en faalfactoren van projecten

De opzet van de game is dusdanig flexibel dat verschillende leerdoelen makkelijk kunnen worden geïntegreerd. Uitgangspunt van de workshop is dat de leerdoelen nadrukkelijk worden gerelateerd aan de doelstellingen van de organisatie.

Meer weten over deze game? Neem contact met ons op!